Polityka prywatności Smarttrans 1 lutego 2022

Polityka prywatności
Smart TransRafał Bańkowski Tomasz Lesiński
Spółka jawna z siedzibą w Gdyni

Politykę prywatności przygotowaliśmy w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r.,) (dalej: Rozporządzenie 2016/679).

Ilekroć w Polityce używamy pojęcia dane osobowe, rozumiemy przez to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania itp. Natomiast poprzez przetwarzanie danych rozumiemy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, usuwanie.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Smart Trans Rafał Bańkowski Tomasz Lesiński Spółka jawna z siedzibą w Gdyni, ul. Polska 13A, 81-339 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 345713, NIP: 5862175125, REGON: 220258076 (dalej: „Administrator”).

Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Administratora na adres e-mail biuro@smarttrans.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres: Smart Trans Rafał Bańkowski Tomasz Lesiński Spółka jawna z siedzibą w Gdyni, ul. Polska 13A, 81-339 Gdynia, z dopiskiem „Administrator Ochrony Danych”.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w związku z korzystaniem przez Ciebie z oferowanych przez nas usług.
 2. Twoje dane przetwarzamy także w związku z kierowaną do nas przez Ciebie w różnych sprawach korespondencją, w tym sposób tradycyjny, telefonicznie lub elektronicznie.
 3. Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać do kierowania komunikatów o charakterze marketingowym, jeżeli pozwalają nam na to obowiązujące przepisy prawa, jest to naszym prawnie usprawiedliwionym interesem jako administratora Twoich danych osobowych lub wyraziłeś nam na to zgodę.
 4. Twoje dane przetwarzamy także w związku z nałożonymi na nas obowiązkami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Twoje dane gromadzimy w następujący sposób:
 1. gdy swoje dane podajesz nam osobiście np. w wypełnianych przez Ciebie formularzach, na naszych stronach internetowych lub systemach informatycznych, przez media społecznościowe, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez telefon lub w inny sposób;
 2. automatycznie, gdy korzystasz z naszych stron internetowych lub rozwiązań dostępnych w systemach informatycznych (np. gromadzimy Twoje dane z wykorzystaniem plików cookies lub innych dostępnych narzędzi umożliwiających nam profilowanie Twoich potrzeb);
 3. gdy otrzymujemy je od podmiotów trzecich np. podmiotów z którymi współpracujemy – możemy przy tym występować w takich przypadkach w roli administratora Twoich danych osobowych lub w roli podmiotu przetwarzającego Twoje dane na zlecenie innego administratora.

Czy jesteś zobowiązany podawać nam swoje dane osobowe?

Twoje dane podajesz nam dobrowolnie. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne np. do zawarcia umowy z nami lub właściwego świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. Czasami jednak podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy w szczególności w następujących celach:
 • związanych z prowadzonymi przez nas postępowaniami rekrutacyjnymi lub kierowaniem do Ciebie komunikatów o charakterze marketingowym – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia 2016/679),
 • do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy np. w celu rozpatrzenia Twojego wniosku, w którym wyraziłeś chęć nawiązania współpracy z nami lub gdy dopytujesz o szczegóły naszej oferty, którą się interesujesz – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy [art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia 2016/679,
 • zawarcia i wykonania umowy na świadczenie oferowanych przez nas usług – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy [art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia 2016/679,
 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacja z zakresu rachunkowości), zebrania informacji w celu dokonania identyfikacji lub weryfikacji osoby fizycznej, przekazania danych uprawnionym organom lub podmiotom (np. policja, prokurator itp.),
 • obsługi korespondencji, rozpatrzenia Twojego pytania lub zgłoszonej przez Ciebie sprawy (np. wniosku o realizację przysługujących Ci praw do ochrony danych osobowych, skargi, reklamacji itp.), ustalenia, dochodzenia lub obrony przez nas roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, monitorowania aktywności lub profilowania potrzeb użytkowników w serwisach internetowych lub w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia2016/679);

Czy Twoje dane udostępniamy innym podmiotom?

Co do zasady, nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że:
 1. wyrazisz nam na to stosowną zgodę;
 2. udostępnienie Twoich danych przez nas jest uzasadnione realizowaną przez nas usługą na Twoją rzecz;
 3. przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązek udostępnienia Twoich danych np. organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;
 4. przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem Twoich danych posiłkujemy się podwykonawcami, którym powierzamy Twoje dane do przetwarzania celem pomocy nam w realizacji takiego zadania np. przy przechowywaniu lub niszczeniu danych, przy zapewnianiu pomocy technicznej naszym urządzeniom itd.

Powierzając Twoje dane do przetwarzania naszym podwykonawcom, robimy to zawsze w określonym celu i dbamy aby nasi podwykonawcy spełniali warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa.

Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej: EOG). Przy udostępnianiu Twoich danych poza EOG zabezpieczamy Twoje dane osobowe w sposób przewidziany przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Twoich danych osobowych nie przekazujemy do organizacji międzynarodowych.

Czy w mojej sprawie decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany?

Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jakie prawa mi przysługują jako podmiotowi danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa:
 1. prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju Twoje dane osobowe przetwarza, komu Twoje dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Tobie przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. prawo do dostępu do Twoich danych osobowych;
 4. prawo do sprostowania danych;
 5. prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 7. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych;
 8. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie);
 9. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu użytkownika, przeglądającego serwis internetowy. Zawierają zazwyczaj unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą.

Poprzez domyślne ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę na instalowanie na Twoich urządzeniach plików cookies. Zgodę na instalowanie plików cookies możesz cofną w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

Pliki cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług (tzw. cookies serwisowe). Na ich podstawie prowadzimy badania analityczne i statystyczne ruchu w naszym serwisie internetowym.

W naszym serwisie internetowym stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu internetowego (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika serwisu (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej,
 6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres:
 1. obowiązywania łączących nas z Tobą umów;
 2. rozpatrywania przez nas zgłaszanych przez Ciebie wniosków, pytań, skarg lub reklamacji;
 3. przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej nam zgody do czasu jej cofnięcia;
 4. wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na administratorze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

pl_PLPolski